Olga Veshkurova

Institute of Bioorganic chemistry
83, Abdullaev street
Tashkent Uzbekistan
700125
Email: ali@ibchem.ccc.uz